Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Oprava MK v obci Bajany“

15. marec 2018

Obec Bajany je verejným obstarávateľom (ďalej len „verejný obstarávateľ“) podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní“).
Výzva na predkladanie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác a následné úkony spojené so zadávaním a zadaním zákazky je postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou v procese verejného obstarávania uplatnený podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní za dodržania základných princípov verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzači, ktorých verejný obstarávateľ osloví na predloženie cenovej ponuky touto výzvou a ktorí predložia cenovú ponuku nie sú oprávnení uplatniť v danom postupe zadávanie zákazky revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní a nevyplývajú im z predloženia cenových ponúk žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky ani iné finančné nároky na úhradu nákladov spojených s vyhotovením a predložením cenovej ponuky.

 

Na vrch stránky