Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Terénna sociálna práca je v obci Bajany

Terénna sociálna práca je v obci Bajany realizovaná v spolupráci s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach.

Trvanie projektu: jún 2014 – november 2015

Povinnosti TSP a ATSP

Terénny sociálny pracovník -
ďalej len TSP
Samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím, pre nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine. Poskytuje sociálne poradenstvo v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby.

Cieľom je preventívne pôsobiť na rizikové faktory a ohrozené skupiny obyvateľov, a tým predchádzať vzniku akútnych krízových situácií. Špecifickým cieľom je hľadať riešenie nepriaznivej sociálnej/životnej situácie tej skupiny obyvateľov, ktorí sa pre dlhodobo neriešené problémy stali členmi vylúčenej komunity.

Asistent terénneho sociálneho pracovníka – ďalej len ATSP
Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností. Podľa pokynov TSP v sociálne vylúčených komunitách vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým v pomoci klientom s vyplňovaním tlačív, sprevádzaní klienta, prípravy stretnutí s rodinami klientov, sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity, prípadne, ak je to potrebné, pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP a inými inštitúciami.

Za týmto účelom TSP a ATSP

I. SPOLUPRACUJE

 • s koordinátorom programu OP ZaSI podľa metodického usmernenia, konzultuje zložité, naliehavé prípady, postupy a riešenia so zamestnávateľom obecného úradu v Bajanoch.
 • s jednotlivými inštitúciami, s odborníkmi v rámci územných obvodov a orgánov, obecným úradom, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, školou, školským zariadením, zdravotným zariadením, a inými verejnými a štátnymi inštitúciami. Hľadá individuálne spôsoby, postupy, riešenia dotknutej osoby. O návrhoch a riešeniach informuje zamestnávateľa – obec, jej štatutárneho zástupcu, na základe toho prijímajú spoločné rozhodnutia o spôsobe riešenia daného problému.

II. SLEDUJE

 • lokalitu obce, kde vykonáva monitoring, resp. mapovanie terénu na získanie relevantných informácií o spôsobe života vylúčenej komunity alebo jednotlivcov;
 • a vyhľadáva sociálne vylúčených klientov, ktorí nemajú schopnosť resp. stratili zručnosť na riešenie svojich problémov;
 • a nadväzuje kontakty s klientmi a sprostredkuje kontakt s oficiálnymi inštitúciami;
 • občanov v obci, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc, pracuje s komunitou v prirodzenom sociálnom prostredí, o klientoch vedie evidenčný a pracovný výkaz;
 • a navštevuje občanov vo veku nad 60 rokov, pri príležitosti životných jubileí.;
 • pomáha a spolupracuje nie len s ÚPSVaR, ale aj s jednotlivcami pri hľadaní vhodného zamestnania prostredníctvom ich návštev a vo forme poradenstva;

III. ZABEZPEČUJE

 • poradenstvo a individuálnu pomoc klientovi. Navrhuje spôsoby riešenia podľa sociálnej situácii klienta. V prípade potreby klienta sprevádza a pomáha mu riešiť jeho situáciu.
 • a realizuje aktivitu a opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine;
 • aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a sociálnej deprivácie. Podporuje vzdelávanie a podporné aktivity v oblasti zdravia, vzdelávanie, zamestnanosti, bývania, občianskych práv a povinnosti.
 • návštevy v domácnostiach sociálne postihnutých občanov, kde vedie rozhovor s postihnutými, rodinnými príslušníkmi. Na mieste hľadá spôsob a cestu riešenia zo vzniknutej situácie.
 • a postihnutým napomáha vypisovaním príslušných žiadosti, pričom sa opiera o nadobudnuté vedomosti a poznatky získané na jednotlivých úradoch v zmysle platnej legislatívy novelizovaných zákonov v danej oblasti, tak aby napomohol a urýchlil ich riešenie;

Na základe výberového konania zo dňa 12.02.2014 v obci Bajany sa stali terénnymi sociálnymi pracovníčkami:

terénny sociálny pracovník
Ing. Jarmila Szalayová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón:

asistent terénneho sociálneho pracovníka
pani Ibolya Bosnyáková
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón:

Na vrch stránky