Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany

19. február 2018

kompostaren

Pre obec Bajany bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-11 - 11. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.

Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu

Názov projektu:

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom výstavby novej malej kompostárne v k.ú obce Bajany, ktorá sa nachádza v okrese Michalovce, v Košickom kraji. Výstavbou sa zabezpečí zhodnotenie doposiaľ neseparovaného a nespracovávaného odpadu rastlinného pôvodu  procesom kompostovania. V zmysle vyhlášky č. 371/2015 MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch § 11 ods. 14 je malá kompostáreň zariadenie na zhodnocovanie BRKO zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a biologicky rozložiteľný odpad pochádza z katastrálneho územia obce, kde sa táto kompostáreň nachádza.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom: 

  • výstavby kompostárne s kapacitou neprevyšujúcou 100 t ročne
  • nákupu hnuteľných vecí nevyhnutných na zabezpečenie prevádzky kompostárne a na zabezpečenie účelného zhodnocovania BRO – traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, nesený prekopávač kompostu, štiepkovač a traktorový príves), čerpadlo s elektrocentrálou , oceľová váha, nádrž na vodu.

Merateľný ukazovateľ relevantný pre zhodnocovanie BRKO je zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov, ktorý bude do 100 t ročne. Projekt bude prínosom z hľadiska ochrany životného prostredia, zlepšenia života občanov.

Realizácia projektu:

04/2016 – 10/2018

Aktivita projektu:

214C20400001 - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Výška NFP:

177 781,34 EUR

sídlo RO: www.op-kzp.sk;

sídlo SO: www.sazp.sk

Na vrch stránky