Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Obecné komunitné centrum v obci Bajany

13. január 2020

Opis projektu

Cieľom projektu je vybudovanie komunitného centra v obci Bajany, ktorého prioritným cieľom bude realizácia vzdelávacích, zdravotno-osvetových a voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny príslušníkov MRK s cieľom zlepšenia ich životnej situácie, iniciovania štrukturálnych zmien a ozdravných procesov. Komunitné centrum je projektované ako novostavba na pozemku, ktorého výlučným vlastníkom je obec Bajany. Stavba je umiestnená na severnom okraji obce Bajany na parcele č.798 kat. územie Bajany. Z komunitného centra majú občania dobrú dostupnosť základných služieb a to podporuje princíp desegregácie, degotoizácie a destigmatizácie.

Výstavbou objektu s následným obstaraním vnútorného vybavenia, ktoré je v súlade s požiadavkami na minimálne vnútorné priestorové vybavenie priestorov KC v zmysle prílohy č.11 Výzvy, sa vytvoria priestory pre denné centrum, komunitné aktivity a voľnočasové aktivity mládeže pre vzdelávanie, záujmové krúžky, doučovanie. Vytvorí sa tiež priestor pre prácu terénnych sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov, pre hudobno-dramatické aktivity, dielne a kuchynku a klubovňu pre mládež. Zároveň bude v objekte vytvorený priestor pre stredisko osobnej hygieny. Komunitné centrum bude slúžiť celej komunite, poskytovaním komplexných sociálnych a komunitných služieb, komunitné centrum svojou činnosťou prispeje k sociálnemu začleňovaniu sociálne vylúčených osôb v obci Bajany, k zlepšeniu ich sociálnej situácie, k zvýšeniu vzdelanosti, podporí ich začlenenie na trhu práce. Projekt výstavby je v súlade s globálnym cieľom OP Ľudské zdroje. Kapacita objektu je 40 osôb.

Merateľné ukazovatele projektu:
P0232 – Počet vybudovaných komunitných center – 1 (k dátumu ukončenia realizácie projektu)
P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 2 (k dátumu ukončenia realizácie projektu)

Okrem hlavného cieľa, má komunitné centrum podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele:

 • podpora zmysluplného trávenia voľného času
 • pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce
 • prevenciu nežiaducich patologických javov v týchto komunitách
 • podporu počas vzdelávania; pričom všetky služby a podpora komunitných centier občanovi by mali viesť k jeho integrácii a svojbytnosti.
 • zlepšiť prístup príslušníkov MRK k sociálnej infraštruktúre,
 • aktivizovať príslušníkov MRK k riešeniu vlastnej situácie ako aj otázok týkajúcich sa života obce
 • zlepšiť rozsah a kvalitu sociálnych a komunitných služieb v obci a vytvoriť tak podmienky na sociálne začleňovanie osôb sociálne vylúčených na lokálnej úrovni
 • podporiť komunitný rozvoj a budovanie komunity v obci.

Primárnou cieľovou skupinou komunitných centier sú prevažne sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, jednotlivci ako aj celé rodiny. Majú sťažený prístup k získaniu inštitucionálnej pomoci, či zamestnaniu sa. Hlavnou aktivitou projektu je výstavba nového komunitného centra (KC) v obci Bajany. Po ukončení realizácie stavebnej časti bude objekt vybavený zariadením nevyhnutným k poskytovaniu sociálnej a komunitnej práce. V obci je výraznou mierou zastúpená MRK. Cieľovou skupinou sú príslušníci MRK žijúci v obci s hlavným dôrazom na deti a mládež do 18 rokov, matky s deťmi, ako aj najviac sociálne vylúčených dospelých jedincov.

Aktivity, ktoré bude komunitné centrum poskytovať sú:

 • realizácia aktivít zameraných na aktivizáciu marginalizovaných komunít (najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít) k riešeniu ich problémov;
 • ovplyvňovanie sociálnych zmien vytváraním a zlepšovaním vzťahov medzi príslušníkmi marginalizovaných komunít (najmä obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych komunít) a komunitou celej obce, najlepšie tak, aby samotní členovia danej komunity tieto zmeny požadovali a uskutočňovali ich;
 • realizáciu aktivít smerujúcich k vyvolaniu a podporovaniu zmien v rámci miestnej komunity;
 • realizáciu spoločných sociálnych aktivít pre marginalizované komunity (najmä obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít) a komunitu celej obce, vrátane neformálneho vzdelávania a realizácie voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých;
 • organizovanie senzibilizačných a osvetových aktivít pre marginalizované komunity (najmä obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít) a komunitu celej obce o prínose aktivít komunitnej práce k zlepšeniu životov všetkých obyvateľov obce (jednak tým, že sa budú aktívne riešiť problémy najzraniteľnejších skupín, ale tiež tým, že napríklad komunitné sociálne služby budú môcť využívať všetci obyvatelia).
 • aktivity, do ktorých budú zapojení zástupcovia obecnej samosprávy, školy, cirkvi a ďalších inštitúcií v obci a okolí (napríklad aj územne príslušný úrad práce), ktorých cieľom bude rozvoj spolupráce týchto inštitúcií s komunitným centrom, účasť inštitúcií a ich klientov (napríklad žiakov, študentov, členov náboženskej obce) na aktivitách komunitného centra –napríklad formou dobrovoľníctva, osvety a podobne.

Odkazy:
Sprostredkovateľský orgán: www.minv.gov.sk

Na vrch stránky