Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Školský vzdelávací program

 I. Názov vzdelávacieho programu: ŠIKOVNÉ SLNIEČKA

II. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Utvárať prosociálne cítenie a správanie. Rozvíjať túžbu pohybovať sa, uvedomovať si vlastnú identitu, správať sa empaticky, vyjadrovať a komunikovať svoje myšlienky a názory, hľadať a objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, prejavovať zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú kamarátmi detí, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí...je milovaným ŠIKOVNÝM SLNIEČKOM a za tým účelom budeme u detí:

 • rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí,
 • rozvíjať a podporovať schopnosti detí kooperovať v skupine,
 • rozvíjať u detí environmentálne cítenie,
 • utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,
 • pripravovať deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach - zámerne celostne rozvíjať osobnosť detí,

III. Stupeň vzdelania stupeň, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti
Materská škola patrí do sústavy škôl a zabezpečuje predprimárne vzdelávanie.Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

IV. Vlastné zameranie materskej školy
Naším zameraním je prosociálna a environmentálna výchova. V našej materskej škole pripravujeme deti tak, aby sa rozvíjali všestranne- teda boli šikovné po všetkých stránkach a zároveň aby sme všetci v škôlke boli kamarátmi- teda aby sme boli ohľaduplní tak k ľuďom, ako aj k svojmu okoliu a teda, aby sme mali peknú dušu ako usmievavé SLNIEČKA.
Naše logo- usmievavé slniečko s množstvom lúčov naznačuje všestrannosť tak vo vedomostiach, záujmoch ako aj vo vzájomnej pomoci.
Naša materská škola je jednotriedna s kapacitou 21 detí. Je umiestnená v peknom prostredí centra obce. Charakteristika detí: Zaškoľujeme deti od 2 do 6 rokov, ale aj deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Spolupracujeme aj so Základnou školou, s ktorou organizujeme rôzne spoločné podujatia.
Deti sa do MŠ prijímajú k začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka. Zápis detí sa koná od 15. februára do 15. marca školského roka. Pred prijímaním detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka MŠ najneskôr do 15.februára príslušného kalendárneho roka na hlavnom vchode budovy MŠ miesto a čas prihlášky a kritéria prijímania. Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy rodič obdrží u riaditeľky MŠ. Po jej vyplnení k nej rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola vytvára vhodné podmienky aj pre výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u dieťaťa diagnostikované školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre dieťa. Vo všetkých organizačných formách vzdelávania vytvoríme deťom špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania, či vývinu dieťaťa v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností, osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.
V materskej škole vieme zabezpečiť výchovu a vzdelávanie aj deťom:
1 - zo sociálne znevýhodneného prostredia,
2 - s nadaním,
3 - so zdravotným znevýhodnením (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom).
U nadaných detí dokážeme rozvíjať ich intelektové, umelecké, športové ale aj praktické nadanie. Pre výchovu a vzdelávanie detí so sociálne znevýhodneného prostredia a tiež u detí so zdravotným znevýhodnením vytvoríme v materskej škole individuálne podmienky. Individuálnymi podmienkami bude:

 • vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu,
 • úprava organizácie výchovy a vzdelávania,
 • využitie špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania
 • spolupráca so školským psychológom a logopédom

Silnými stránkami našej školy sú:

 • plne kvalifikovaný pedagogický zbor,
 • dobré vzťahy v rámci kolektívu
 • pozitívna atmosféra v materskej škole,
 • ústretovosť vedenia a dobrá spolupráca s rodičmi
 • podporovanie ďalšieho vzdelávania učiteľov zo strany vedenia,
 • možnosť individuálneho prístupu k deťom- nízky počet detí v triede
 • poloha MŠ - v centre obce a zároveň s dostatkom prírodného prostredia 
 • vlastné stravovacie zariadenie

Slabé stránky našej školy sú:

 • málo finančných zdrojov- nízky počet detí
 • veľká vzdialenosť od mesta- vysoké náklady pri návšteve kultúrnych podujatí-   napr.div.  predstavení 

Príležitosti

 • možnosť získania financií tvorbou projektov, - lepšia prezentácia školy (internetovou stránkou, masmédiami ...). 

Ohrozenia

 • finančné prostriedky na prevádzku školy,
 • nižší počet detí

V. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania
Dĺžka dochádzky dieťaťa do materskej školy je niekoľkoročná - 1-4roky, podľa toho v ktorom roku života dieťa nastúpi do MŠ, pričom je možný nástup do MŠ aj v poslednom roku pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Predprimárne vzdelávanie v materskej škole uskutočňujeme formou:
celodenného niekoľkoročného predškolského vzdelávania, umožňujeme však aj formu poldenného zaškolenia v rozsahu štyroch až piatich hodín denne v dopoludňajšom čase.

VI. Vyučovací jazyk
Základným vyučovacím jazykom našej materskej školy je štátny jazyk-slovenský.

VII. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania
Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. MŠ po ukončení stupňa vzdelávania vydáva osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a to slávnostným spôsobom s kultúrnym programom- na Rozlúčkovej slávnosti za prítomnosti detí i rodičov.VIII. Personálne zabezpečenie predprimárneho vzdelávania
Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú 2 kvalifikované učiteľky predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

IX. Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneho vzdelávania
Materská škola je umiestnená v budove spojenej s Obecným úradom. Priestory MŠ sú čisté, účelne a esteticky zariadené. Na prízemí sa nachádzajú len vstupné priestory a šatňa detí, pričom trieda s príslušenstvom, spálňa, kuchyňa, sklady, jedáleň a kancelária sa nachádzajú na poschodí. K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu našej materskej školy patria hračky /didaktické pomôcky, logické hry, učebné pomôcky, detská a odborná literatúra/ primerané veku dieťaťa. Materská škola je vkusne a vždy aktuálne vyzdobená.
V budove sa tiež nachádza jedáleň, v ktorej sa stravujú aj žiaci zo ZŠ.
Pri MŠ sa nachádza školský dvor s pieskoviskom, kolotočom a preliezkami, lavičkami a altánkom.

X. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri výchove a vzdelávaní
Materská škola sa podľa zákona č. 124/2006 Z. z. bude starať o bezpečnosť a zdravie pri výchove a vzdelávaní detí. Poskytuje nasledovné služby:

 • prihliada na základné fyziologické potreby detí
 • vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno- patologických  javov,
 • zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí,
 • poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,
 • vedie evidenciu registrovaných školských úrazov detí.

XI. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
Kontrolu vykonávajú učiteľky materskej školy formami:
1. Diagnostika - zaznamenávajú úroveň detských schopností, vedomostí, spôsobilostí. Vyhotovuje sa na začiatku školského roka, v priebehu školského roka a na záver školského roka do interného tlačiva vypracovaného učiteľkami.
2. Pre integrované deti a deti s odloženou školskou dochádzkou učiteľky využívajú osobitný systém kontroly a hodnotenia ako aj osobitný plán.
3. Pri kontrole a hodnotení detí učiteľky vychádzajú z profilu absolventa. Hodnotia a kontrolujú úroveň dosahovaných kompetencií. Na konci školského roka sa vypracováva aj ,,Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach". Cieľom hodnotenia školy je, aby deti, ich rodičia, pedagogická aj laická verejnosť  získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré si stanovila v školskom vzdelávacom programe, aká je úroveň vedomostí a spôsobilostí, ktoré deti získali a aká je úroveň výchovno - vzdelávacieho procesu v materskej škole.
4. Hospitačná činnosť- rozvojovú úroveň detí v oblastiach podľa hospitačného plánu zaznamenáva riaditeľka materskej školy a je súčasťou vnútorného systému školskej kontroly.
5. Portfóliá výtvarných a pracovných produktov, pracovné listy a pracovné zošity jednotlivých detí.

XII. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Vnútorná školská kontrola je vo všeobecnosti zameraná na všetkých zamestnancov a špecificky formou hospitačnej činnosti na samotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá zahŕňa učenie učiteliek aj učenie sa detí. Tieto dve zložky je potrebné pozorovať a hodnotiť v ich vzájomnom pôsobení. Výsledky pedagogickej práce učiteliek sa odrážajú v správaní, konaní a úrovni vedomosti, zručnosti a návykov detí a naopak. Všetci zamestnanci sú hodnotení raz mesačne- podľa plánu vnútornej školskej kontroly a dvakrát ročne pri analýze výchovno- vzdelávacích výsledkov a plnenia plánu vnútornej kontroly školy.

Kritéria hodnotenia pracovníkov:
Pedagogickí pracovníci: dodržiavanie pracovnej disciplíny, pedagogická aktivita / odborný rast, aktivita pri akciách poriadaných školou, metodicko-poradenská činnosť, účasť na akciách školy, rešpektovanie a úcta k ostatným spolupracovníkom, komunikácia s rodičmi
Prevádzkoví pracovníci: efektívnosť využitia pracovného času, ústretovosť v záujme prvoradosti záujmov detí a výchovnej funkcie školy, ochota pomôcť si v nepredvídaných situáciách, schopnosť dohodnúť sa.

XIII. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.
Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je naplánované a prebieha v súlade s platnou legislatívou
Pedagogické zamestnankyne si svoje vzdelanie budú dopĺňať tým, že budú:
1. Študovať legislatívne aktuality o výchove a vzdelávaní, zamerať sa na časti týkajúce sa predprimárneho vzdelávania.
2.
Zúčastňovať sa na odborných seminároch poriadaných OŠkÚ ako aj MCPO
3. Študovať dostupnú odbornú literatúru a metodický materiál pre osobný odborný rast v danej problematike / Aktualizované v Pláne vnútornej kontroly školy
4. Využívať možnosti účasti na konferenciách a odborných seminároch organizovaných Spoločnosťou pre predškolskú výchovu a OMEPU, získané odborné skúsenosti odovzdávať v rámci IMZ kolektívu.
5. Interné metodické združenia zameriavať na aktuálne požiadavky pedagogických zamestnancov, najmä v oblasti plánovania výchovno-vzdelávacieho procesu.

Všetci zamestnanci absolvujú školenie BOZP a PO

Na vrch stránky