Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 24.4.2023 o 17:00 hod.

20. apríl 2023

Oznamujeme, že dňa 24.04.2023 o 17, 00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti

   a/ Otvorenie zasadnutia
   b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
   c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ

 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Prejednanie a chválenie nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bajany na roky 2023 - 2029

 4. Prejednanie a schválenie VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a ŠJ zriadených obcou Bajany

 5. Prejednanie a schválenie úveru na multifunkčné ihrisko

 6. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu obce Bajany za rok 2022

 7. Rôzne

 8. Diskusia

 9. Záver

Na vrch stránky