Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 24.2.2023 o 17:00 hod.

21. február 2023

Oznamujeme, že dňa 24.02.2023 o 17, 00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Program zasadnutia:

  1. Úvodné náležitosti

           a/ Otvorenie zasadnutia
           b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
           c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ

  1. Schválenie programu zasadnutia

  2. Prejednanie a chválenie Sadzobníka za krátkodobý prenájom
  1. Prejednanie a schválenie Dodatku č.1 k VZN č.6/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci
  1. Prejednanie a schválenie VZN č. 2/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb obcou Bajany
  1. Prejednanie a schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Bajany, Dodatok č. 1
  1. Informácie k úprave vnútorných priestorov obecnej budovy č. 168, oznam o prenájme nehnuteľnosti
  1. Rôzne
  2. Diskusia
  3. Záver
Na vrch stránky