Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 20.12.2022 o 17:00 hod.

15. december 2022

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti
  a/ Otvorenie zasadnutia
  b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Schválenie návrhu úprav rozpočtu za rok 2022
 4. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
 6. Schválenie VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, VZN č. 2/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov MŠ a školskému zariadeniu a VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a školskom zariadení
 7. Určenie zástupcu starostu a výšku jeho odmeny
 8. Určenie odmien poslancov obecného zastupiteľstva
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver
Na vrch stránky