Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Poďakovanie nadácii EPH

11. september 2023

Ďakujeme nadácii EPH za finančný príspevok vo výške 1 000 € na realizáciu projektu "Svetlá nádeje". V rámci tohto projektu sme zrealizovali osvetlenie priestorov nového cintorína solárnymi svetlami, čím sa zvýši bezpečnosť návštevníkov pietneho miesta a tiež jeho estetická úroveň.

Fotogaléria

Oznam k voľbám do NR SR 2023

27. júl 2023

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 24.7.2023 o 10:00 hod.

18. júl 2023

Oznamujeme, že dňa 24.07.2023 o 10, 00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti
  a/ Otvorenie zasadnutia
  b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Prejednanie a schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bajany
 4. Prejednanie a schválenie VZN o pravidlách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Bajany a trhový poriadok
 5. Prejednanie a schválenie VZN o ustanovení času nočného kľudu na území obce Bajany z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku na území obce Bajany
 6. Prejednanie a schválenie Prevádzkového poriadku na multifunkčné ihrisko
 7. Prejednanie organizácie osláv Dňa obce
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: kuchárka v školskej jedálni

10. júl 2023

Miesto výkonu práce: Školská jedáleň pri MŠ Bajany
Pracovný úväzok: 100 %, t. j. 37,5 h./týždeň
Pracovná doba: od 7.00  do 15.00 h
Predpokladaný nástup: 01. 09.2023
Pracovný pomer:
 na dobu neurčitú so skúšobnou dobou 3 mesiace
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • minimálne stredné odborné vzdelanie (výučný list) z okruhu stravovania,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (platný zdravotný preukaz alebo možnosť jeho vydania),
 • prax v oblasti aspoň 2 roky

Oznam - Voľby do NR SR 30.9.2023

26. jún 2023

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 24.4.2023 o 17:00 hod.

20. apríl 2023

Oznamujeme, že dňa 24.04.2023 o 17, 00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti

   a/ Otvorenie zasadnutia
   b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
   c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ

 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Prejednanie a chválenie nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bajany na roky 2023 - 2029

 4. Prejednanie a schválenie VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a ŠJ zriadených obcou Bajany

 5. Prejednanie a schválenie úveru na multifunkčné ihrisko

 6. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu obce Bajany za rok 2022

 7. Rôzne

 8. Diskusia

 9. Záver

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 24.2.2023 o 17:00 hod.

21. február 2023

Oznamujeme, že dňa 24.02.2023 o 17, 00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti

           a/ Otvorenie zasadnutia
           b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
           c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ

 1. Schválenie programu zasadnutia

 2. Prejednanie a chválenie Sadzobníka za krátkodobý prenájom
 1. Prejednanie a schválenie Dodatku č.1 k VZN č.6/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci
 1. Prejednanie a schválenie VZN č. 2/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb obcou Bajany
 1. Prejednanie a schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Bajany, Dodatok č. 1
 1. Informácie k úprave vnútorných priestorov obecnej budovy č. 168, oznam o prenájme nehnuteľnosti
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Záver

Oznam - nebytové priestory na prenájom

09. február 2023

Obec Bajany má na prenájom nebytové priestory na zriadenie prevádzky Obchod s potravinami.

Prosím záujemcov, aby svoje písomné žiadosti podali do 17. 02. 2023 na obecnom úrade.

Komunikácia s obcou moderne a efektívne

17. január 2023

Vážení spoluobčania,
spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie.

Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 20.12.2022 o 17:00 hod.

15. december 2022

Program zasadnutia:

 1. Úvodné náležitosti
  a/ Otvorenie zasadnutia
  b/ Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  c/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na minulých OZ
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Schválenie návrhu úprav rozpočtu za rok 2022
 4. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
 6. Schválenie VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, VZN č. 2/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov MŠ a školskému zariadeniu a VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a školskom zariadení
 7. Určenie zástupcu starostu a výšku jeho odmeny
 8. Určenie odmien poslancov obecného zastupiteľstva
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver
Na vrch stránky